ÜZLETSZABÁLYZAT

 

A jelen üzletszabályzat a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezéseivel összhangban – mint általános szerződési feltételek – a

Partycruiser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-292807; székhely: 1162 Budapest, Menyhért utca 8.,; a továbbiakban: „Szolgáltató”)

és a Szolgáltató által a Balaton vízfelületén üzemeltetett Suntracker Party Cruiser 32, Axopar 28 típusú személyszállító kishajón (a továbbiakban: „Hajó”) vízi személyszállítási és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő utas (a továbbiakban: „Utas”)

közötti jogviszonyt szabályozza.

 

 1. Az Üzletszabályzat hatálya
 2. A jelen Üzletszabályzat feltételeit az Utas az alábbi magatartások bármelyikének tanúsításával elfogadja:
 • a Hajón való személyszállításra vonatkozó – a Szolgáltató által értékesített menetjegy – megváltásával;
 • a Hajón való személyszállításra vonatkozó – a Szolgáltatóval kötött – egyedi írásbeli vagy elektronikus úton létrejött [az (a) pontban foglalt menetjegy formátumon kívüli] megállapodás megkötésével.

 

 1. A jelen Üzletszabályzatnak a Hajón történő tartózkodás magatartási és felelősségi szabályait meghatározó rendelkezéseit az Utas, tovább a Hajón bármely okból tartózkodó – a Hajó személyzetének nem minősülő – más személy a Hajó fedélzetére vagy a Hajót a Rendelet 2. § (2) bek. c) pontja szerinti járódeszkára való rálépéssel, ráutaló magatartással elfogadja és köteles betartani, függetlenül attól, hogy a fenti I/1. pontban fogalt menetjegy megváltására, illetőleg megállapodás megkötésére az Utas részéről sor került-e, illetőleg azt az Utas a saját nevében és javára, avagy az Utas javára harmadik személy váltotta-e meg vagy kötötte-e meg.

 

 1. A jelen Üzletszabályzat a Hajón történő személyszállítási és kapcsolódó szolgáltatások más személyek általi közvetlen igénybevétele céljából a Szolgáltatóval megállapodást kötő személyre kötelező hatállyal bír abban az esetben is, ha a megállapodást kötő személy nem minősül Utasnak (az ilyen személy a továbbiakban: „Megrendelő”).

 

 1. Az utazás feltételei
 2. Az Utas a Hajón történő személyszállítási és kapcsolódó szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) díj ellenében, vagy egyéb esetben a Szolgáltató előzetes, kifejezett hozzájárulásával veheti igénybe. A Szolgáltatások díjait a Szolgáltató által meghatározott és közzétett Díjszabás tartalmazza.
 3. A Hajón egyidejűleg legfeljebb 12 személy tartózkodhat, amelyből legalább két fő a személyzet létszáma.
 4. A Szolgáltatást 14 éven aluli gyermek csak kísérővel veheti igénybe.

 

 1. A Szolgáltató a személyszállítást megtagadhatja, illetve az Utast a személyszállításból kizárhatja, ha az Utas

(a) ittas vagy bódult állapotban van, botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi Utast magatartásával zavarja;

(b) magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezéseinek az épségét sérti vagy veszélyezteti;

(c) érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik, és menetjegyet az ellenőrzéskor sem vált;

(d) menetjegyét – felhívás ellenére – nem mutatja fel;

(e) ruházatával, poggyászával vagy más módon a Hajót, utastársai ruházatát vagy az egyéb Utasok poggyászát beszennyezheti;

(f) a Hajóra kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz fel;

(g) a menetdíj megfizetését megtagadja;

(h) a Hajón a beszállt utasok száma elérte az engedélyezett utaslétszámot.

 

 1. A Szolgáltatót abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj, ha az Utast – a II/3. pontban foglaltak alapján – az utazásból kizárta.

 

 1. Az útközben megbetegedett személyt a Szolgáltató legalább a legközelebbi megfelelő hajóállomásig – ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet – köteles továbbszállítani.

 

 1. A Hajóról a neki felróható rendellenes magatartása miatt leszállított utas nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat, például a kerékpárszállítás díját, és feladott útipoggyásza kiszolgáltatását is – ha annak kiszolgáltatása a Hajónak a hajóállomáson való menetrend szerinti tartózkodási ideje alatt nem lehetséges – csak az eredeti célállomáson kérheti.

 

 1. Az Utas jogosult a Hajón utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni és a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

 

 1. A hajóállomáson az Utasok csak a részükre megnyitott területre léphetnek be, a hajóállomás (kikötő) területére a szállításból kizárt tárgyakat bevinni nem szabad.

 

 1. Az Utas az úszóműről a Hajóra vezető kikötőhídra, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött Hajó járódeszkájára csak akkor léphet, ha azt a Hajó személyzete megnyitotta.

 

 1. Az Utasok csak a Hajó részükre megnyitott területére léphetnek be, menetjeggyel vagy egyéb, a Szolgáltatások igénybevételére jogosító dokumentummal nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a Hajóba beszállni.

 

 1. A balesetek megelőzése érdekében a Hajó korlátjának, habvédjének ajtaját, valamint a Hajó ablakát önhatalmúlag kinyitni, a Hajó korlátjára, habvédjére ülni tilos.

 

 1. Víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény esetében az Utas köteles a Hajó személyzetének utasításait követni.

 

 1. Kézipoggyászként olyan tárgy szállítható, amelynek átmérője egyik irányban sem haladja meg a 70 cm-t és összsúlya a 35 kg-ot, gyermekjeggyel utazónál a 15 kg-ot. Az Utas a méretkorlátozástól függetlenül vihet magával kézipoggyászként gyermekkocsit, sétapálcát, ernyőt és kézi hangszert.

 

 1. A Hajóra állat a személyzet kifejezett, előzetes engedélye nélkül nem vihető és a Hajón nem szállítható.

 

 1. A kézipoggyászt úgy kell csomagolni és a Hajón elhelyezni, hogy az a Hajón a közlekedést ne akadályozza, a személyzet munkáját és az Utasokat ne zavarja. A Hajóra bevitt kézipoggyász őrzése az Utas feladata.

 

 1. A Hajón útipoggyász nem szállítható.

 

 1. A Hajóval nem szállítható

(a) olyan tárgy, amely az Utasok és a Hajó személyzetének egészségében, testi épségében, öltözékében, a Hajóban és annak berendezésében, továbbá a Hajón tartózkodó más személy tulajdonában lévő tárgyban, más kézipoggyászban vagy a Hajón szállított más áruban kárt okozhat,

(b) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,

(c) robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, radioaktív, maró, undort keltő vagy fertőzés előidézésére alkalmas anyag,

(d) töltött lőfegyver – a fegyveres testületek szolgálatot teljesítő tagjai fegyverei kivételével – és jogszabályban megjelölt, a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz.

 

 1. Az Utas és a Megrendelő az általa váltott menetjegy, illetőleg a Szolgáltatóval általa kötött megállapodás tekintetében a Szolgáltatások igénybevételétől a Hajónak az indulási állomásról való elindulásáig indokolás nélkül elállhat és a díj visszatérítését követelheti. A Szolgáltató ilyen esetben a díj 50%-ának megfelelő kezelési költség felszámítására jogosult, amelyet a visszatérítendő díj összegéből közvetlenül jogosult levonni. Amennyiben a felek megállapodása alapján a Szolgáltatónak a személyszállítási szolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatás teljesítésével összefüggő költsége merült fel, az Utas, illetőleg a Megrendelő elállása esetén az elálló fél köteles a Szolgáltató ezen költségeinek megtérítésére a kezelési költségen felül.

 

 

III. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. A Szolgáltató köteles az Utassal, illetőleg a Megrendelővel kötött szerződésben meghatározott helyen és időben a Hajót hajózásra alkalmas állapotban kiállítani. A Szolgáltató köteles az utast a szerződésben foglalt feltételek szerint biztonságosan a célállomásra szállítani vagy – erre irányuló megállapodás esetén – meghatározott ideig vagy feltétel bekövetkezéséig, illetőleg meghatározott módon a Hajón szállítani és ezt követően a kiindulási állomásra vagy egyéb állomásra visszaszállítani, továbbá a szerződésben foglalt egyéb szolgáltatásokat teljesíteni.

 

 1. Ha a Hajó az útját a célállomásig, illetőleg a megállapodás szerinti módon, ideig vagy feltétel bekövetkezéséig folytatni nem tudja („Utazási Akadály”), az Utas – kivéve, ha az Utazási Akadályt a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő – a meg nem tett útra eső menetdíj visszatérítését, vagy – a kiindulási állomástól eltérő célállomásra való közvetlen, egyéb szolgáltatást nem tartalmazó személyszállításra irányuló megállapodás esetén – a kiindulási állomásra való visszaszállítását és a teljes menetdíj visszatérítését követelheti. Utazási Akadály miatt a Szolgáltatóval szemben ezen felül igényt érvényesíteni nem lehet.
 2. A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítésére irányuló megállapodástól a teljesítés megkezdéséig jogosult indoklás nélkül elállni.

 

 1. Felelősségi szabályok
 2. A Szolgáltató nem felel az Utassal szemben azért a kárért, amely azáltal keletkezik, hogy az Utas a vám- vagy egyéb jogszabályokban megállapított kötelezettségének nem tesz eleget.
 3. A Szolgáltató nem tartozik helytállással és felelősségét kifejezetten kizárja az Utassal szemben az Utas egészségében, testi épségében, kézipoggyászában, személyes tárgyaiban, ruházatában bekövetkezett károkért, továbbá az Utast a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ért egyéb károkért, kivéve, ha a kárt a Szolgáltató vagy a Hajó személyzetének szándékos vagy súlyosan gondatlan jogellenes magatartása okozta. A Szolgáltató az Utas részére értékmegőrzési szolgáltatást nem biztosít.
 4. Az Utas köteles megtéríteni a Szolgáltató részére mindazt a felróhatóan okozott kárt (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Hajó állagában bekövetkezett károkat), amelyet az Utas vagy az Utas gondozásában álló olyan személy okozott, akinek magatartásáért az Utas felelős.
 5. A Megrendelő – saját magatartásának felróhatóságára való tekintet nélkül – a Szolgáltatóval szemben helytállni köteles a Szolgáltatásokat az általa megkötött megállapodás alapján igénybevevő Utas által a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben okozott kárért. E körben a Megrendelő és az Utas helytállási kötelezettsége egyetemleges.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 2. A jelen Üzletszabályzatot a Szolgáltató a Hajón jól látható helyen közzéteszi, továbbá honlapján elérhetővé teszi. Az Üzletszabályzat, illetőleg annak módosítása a honlapon történő közzététel időpontjától hatályos.

 

 1. A Szolgáltató jogosult a jelen Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani.

 

 1. Amennyiben az egyfelől Üzletszabályzat, másfelől az Utas által megváltott menetjegy, a Szolgáltató és az Utas közötti megállapodás, avagy a Szolgáltató és a Megrendelő közötti egyedi megállapodás valamely rendelkezése egymástól eltér, a menetjegy illetőleg az egyedi megállapodás rendelkezése irányadó.

 

 1. A jelen Üzletszabályzat részét képezik a Rendelet és a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény rendelkezései akkor is, ha azokat a jelen Üzletszabályzat kifejezetten nem tünteti fel. A Rendelet rendelkezései a jelen Üzletszabályzatban dőlt betűvel vannak szedve. A Szolgáltató, az Utas és a Megrendelő jogaira és kötelezettségeire egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
 2. A Szolgáltató és az Utas között a Szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő bármely jogvitában a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.

 

Az Üzletszabályzat kelte és a közzététel napja: Budapest, 2017. augusztus 30